Khi thấy quân Nga thua xiểng liểng ở Ukraine. Tập Cận Bình dặn dò các tướng lãnh thân cận:

– Nếu mai mốt đánh nhau với Việt Nam, bọn bây có quyền tàn sát từ con nít sơ sinh đến ông già bà lão. Nhưng cán bộ thì tuyệt đối không động vào nghe chưa?

– Chắc Chủ Tịch muốn ban ơn cho học trò ạ?

– Đâu có! Để đám ấy lại, chúng phá hoại gấp mấy mươi lần Hồng Quân của mình nữa đấy !

Bảo Huân

Tiểu Nương (Dallas, TX – chế biến)