Tin, Tem và Ted chúi đầu vào iPhone. Bỗng Tin ngửng lên:

– Cha Bill Gates giàu quá mậy! Mỗi ngày ổng kiếm được 150,000 đô la!

– Đâu bằng Waren Buffet! Ổng lượm được $200,000 ngày kìa!

Ted lắc đầu:

– Thua chú tao. Ổng làm ra hơn 1 triệu đô một ngày!

– Ổng làm ở đâu?

– Sở in tiền!

Hồ Viễn Xứ (OK, tìm)