Cảnh sát tại Elizabethtown thuộc Kentucky đã phải cấp tốc đáp ứng theo cú gọi khẩn cấp của những chủ nhân một khu thương mại khi có một kẻ phá rối đang phóng uế và gõ phá xe của khách hàng. Khi đến nơi thì mới hay đó là một… chú gà (không biêt trống hay mái và có say xỉn hay không) đang bay lên các xe và mổ vào kính, phóng uế lên xe. Cảnh sát đưa lên trang facebook mình là chú gà này cần đưa về… trại nuôi gà để cải huấn. Đúng ra nên đưa vào nồi cho được việc. Năm Tý chứ nào phải Dậu mà đã quậy.