Jumbo là đứa con tinh thần của Pierre Valade (anh là chủ nhân của app Sunrise được Microsoft mua lại). Dùng Jumbo (chạy trên hệ thống điều hành iOS bây giờ) và Android (vào khoảng cuối năm 2019), bạn có thể giới hạn tối đa các tin tức cá nhân mà các công ty thu thập về bạn trên Instagram, Twitter, Facebook, Google, và Alexa (Amazon).

Jumbo có thể xoá đi các tweet (sau thời gian bạn chọn, ví dụ sau 1 tháng); Jumbo có thể điều chỉnh hơn 40 phần thay đổi trên Facebook theo thứ tự “kém nhất”, “trung bình” hay “mạnh nhất” (“trung bình” chỉ cho phép những người là bạn nhìn thấy tin tức cá nhân của bạn, “mạnh nhất” sẽ giới hạn các tin tức cá nhân cho một mình bạn thấy).

Pierre nói: “Jumbo là app làm việc cho bạn, làm đơn giản hoá các quyết định của bạn về mặt bảo vệ chuyện riêng tư của bạn”.Trong tương lai, Jumbo sẽ “làm sạch” các bài đăng của bạn trên Instagram cũng như xoá các cuộc chuyện trò của bạn trên Tinder .