Trước hết nên nói về một giới hạn của Adobe Fill & Sign: Chỉ cho phép thêm vào tài liệu PDF một chữ ký. Cần xoá chữ ký đã dùng để có chỗ cho chữ ký mới.

Adobe Fill & Sign có phần “profile” cho phép người dùng lưu trữ các tin tức cá nhân (như địa chỉ nhà, địa chỉ điện thư…), khi cần đến các chi tiết cá nhân này trong tài liệu PDF, chỉ việc bấm tay vào phần muốn điền chi tiết cá nhân trong tài liệu PDF và sau đó bấm vào phần chi tiết cá nhân muốn dùng trong Adobe Fill & Sign.

Dùng Adobe Acrobat Reader DC nếu chạy trên máy điện toán Windows.