Rất nhiều nơi yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ điện thư dưới các tiêu đề “muốn biết bạn thật sự là người chứ không phải người máy”, “giữ liên lạc với bạn”, “bạn là khách quan trọng của chúng tôi”… để rồi sau đó, bạn nhận được hàng đống thư điện tử rác. Có nhiều cách thoát khỏi bẫy rập này:

Dùng một điện thư aliases (hay còn gọi là điện thư cloaking services) là điện thư phụ thuộc, chuyển mọi điện thư nhận được đến trương mục điện thư chính. Ví dụ như tam@taiday.com thì điện thư alias của bạn có thể là tam@differentwebsite.com, nhìn giống như 2 hộp điện thư khác nhau nhưng sẽ chuyển tất cả điện thư về trương mục chính. Khi người dùng “Sign in with Apple” của Apple thì Apple tự tạo ra một điện thư alias cho người dùng, giúp giữ điện thư chính riêng rẽ tránh việc bị đạo chích điện toán phá hoại.