Cơ Quan WHO (World Health Organization) muốn đẩy mạnh việc mọi người cần thử nghiệm Coronavirus.

Apple nói đã thành lập một app chỉ ra các bệnh viện, phòng thử nghiệm, bệnh xá có thử nghiệm Coronavirus. App này cũng cho biết các địa điểm thử nghiệm có phần “drive-through” (thử nghiệm trong xe) và có cần gọi điện thoại hẹn trước hay không. App có thêm phần hướng dẫn người dùng đến các nơi có trung tâm thử nghiệm Coronavirus qua Apple Maps.