Saint Paul, MN – Vào lúc 11 giờ sáng, Thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019 lễ giỗ lần thứ 56 cố TT Ngô Ðình Diệm trong Thánh đường  Giáo Xứ Saint Columba do Hội Ái Hữu Tinh Thần Ngô Ðình Diệm tổ chức.

Ðặc biệt buổi lễ năm nay có sự hiện diện các linh mục thuộc các giáo xứ khác đến tham dự như: Linh mục Phạm Hữu Ðộ và Linh mục Vũ Chi Giáo xứ Thánh Anna & Thánh Giuse; Linh mục Vũ Xuân Minh Cộng Ðoàn Công Giáo Saint Adalbert; Linh mục Nguyễn Ðình Hoàng Giáo Xứ  Saint Columba.

Hàng năm cộng đồng khắp nơi tổ chức Lễ Giỗ Cố TT Ngô Ðình Diệm, để tưởng nhớ, cầu nguyện, và duy trì tinh thần yêu nước của Ngài.

“Tôi tiến, hãy theo tôi … Tôi lùi, hãy giết tôi… Tôi chết, hãy nối chí tôi…!
Lời của Cố TT Ngô Ðình Diệm.

Cựu quân nhân QLVNCH/MN tham dự Lễ Giỗ Cố TT Ngô Đình Diệm lần thứ 56 tại GX St. Columba. Photo: Mỹ Triều

ĐH