Không biết cao nhân nào gọi các bệnh viện phụ sản là “xưởng đẻ” sau 1975 nhưng cái tên đó cũng sống được bộn (bề) năm. Chắc các “xưởng đẻ” đó cũng giống như bệnh viện phụ sản St. Luke’s East Hospital in Kansas City tại Missouri là cùng. Không biết chăm sóc cho các bà mẹ tương lai ra sao và ” nhiễm bịnh” mà 13 y tá làm việc ở khoa này cùng… có bầu.