Ve chai là chuyện thu gom hàng phế liệu, vứt bỏ, còn ve chó là các con ve bám lên chó. Nói vậy để thấy có các loại “ve” khác nhau, không tính đến ve vãn. Các nhà nghiên cứu tại đại học Missouri vừa phối hợp cùng cơ quan thông tin tiểu bang để nhờ người dân gởi các con ve chó bắt được về cho họ để làm nghiên cứu các loại ve và khả năng lan truyền dịch bịnh của chúng. Nghe bảo họ đã nhận được số ve ngoài mức dự kiến.