Công dân Tây có phần khác (xa) với công dân Ta trong việc thực hiện trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử. Nếu công dân Ta hăng hái bày tỏ “trách nhiệm” và “đại sự quốc gia” trên bàn tiệc và bàn phím chứ “không quỡn” để tham gia bầu cử thì công dân Tây như phi hành gia Andrew Morgan đang ở trên trạm Vũ Trụ Quốc Tế ISS không muốn bỏ qua trách nhiệm công dân của mình trong cuộc bầu cử đầu tháng 11 này khi yêu cầu phiếu phiến diện để bỏ phiếu từ… không trung. Yêu nước và có trách nhiệm đến vậy là cùng.