Hãng JMF Enterprises bị xử thua kiện và phải trả cho một nhà thầu $23,500. Giận, JMF gởi trả tiền toàn bằng tiền cắc, chở đến cả thùng tiền nặng đến 3 tấn. Bị nhà thầu khiếu nại, JMF bảo trát toà không yêu cầu trả tiền gì và miễn đủ số thì thôi. Quan toà buộc JMF trả cho nhà thầu bằng chi phiếu và cộng thêm $8,000 cho luật sư phí của nhà thầu.