Người dân Bình Định đã đăng phim ảnh, khiếu nại việc cán bộ Đoàn Thanh Tú tại Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai tỉnh Bình Định là…  không thích hợp trong công việc nhà đất. Số là khi đang tiếp dân, giải quyết vấn đề thì cán Tú đứng dậy thông báo (bất lịch sự) rằng, “đang mắc buồn đi vệ sinh”, nôm na là “tao đi… ị đây”, để khỏi tiếp dân (hổng chung tiền). Sở Nhà Đất Bình Định bảo rằng sẽ “rút kinh nghiệm” còn người dân đề nghị chuyển cán Tú sang Sở Vệ Sinh cho phù hợp chuyên môn. Khiếu nại này hổng chừng vi phạm luật An Ninh Mạng vì “nói xấu cán bộ”. Bởi ngoài luật An ninh Mạng thì có luật nào bắt cán bộ ta phải ăn nói cho văn minh, lịch sự đâu?