Chưa đến tháng 10 nhưng Jesse Jones tại North Carolina đã đem đồ Halloween ra chưng trước sân nhà. Ông dựng hình bộ xương người rất cao với bia mộ đầy đủ. Lễ ma chưa tới mà chưng chi sớm vậy không biết. Té ra Jesse có lý do khi gắn thêm tấm bảng “Không chích ngừa thì gặp tụi mày sớm nghen đám đần”.