– Gọi điện thoại giả danh nhân viên của IRS, tuyên bố nạn nhân nợ thuế và phải trả ngay bằng gift card hay chuyển tiền (wire transfer). Nên biết nhân viên IRS KHÔNG BAO GIỜ đến nhà bạn hay gọi điện thoại, gửi điện thư đòi tiền.

– Khi bọn người xấu đã thu thập được tin tức cá nhân của bạn (như số an sinh xã hội, mẫu thuế cá nhân) bọn chúng có thể giả làm nạn nhân để lấy tiền thuế lại. Khi IRS đã gửi tiền thuế về cho bạn, bọn chúng lại giả danh là người của IRS gọi cho bạn đòi lại tiền.

– Dọa hủy bỏ hoặc ngưng số An Sinh Xã Hội của bạn.

– Dùng các trang nhà sinh hoạt xã hội (Facebook, Twitter…) giả làm người của IRS để moi tin tức cá nhân của bạn.