Học sinh/sinh viên muốn tiết kiệm tiền mua sách giáo khoa nên xoay qua việc đọc sách giáo khoa trên mạng. Công ty Kaspersky Lab cho biết bọn người xấu lợi dụng việc này để thả bọ điện toán vào các sách giáo khoa!

Kaspersky Lab cho biết có hơn 356 ngàn lần người dùng thảo trình chống bọ điện toán của Kaspersky bị tấn công, hai phần ba số này nằm trong các sách giáo khoa, số còn lại nằm trong các bài viết dành cho sinh viên. Bốn loại bọ điện toán thấy nhiều nhất là WinLNK.Agent.Gen, Win32.Agent.ifdx MediaGet và Stalk.

Bọ điện toán nhắm vào học sinh thường nằm trong các sách giáo khoa Anh Văn, kế đến là các sách giáo khoa về Toán Học và sau cùng là các sách giáo khoa về Văn Chương.