Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, một tòa án Quận hạt Hoa Kỳ ở California đã yêu cầu Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phải duyệt xét đơn I-526/E mới (Ðơn xin di dân của Doanh nhân nước ngoài) từ việc đầu tư di dân thông qua các Trung tâm vùng EB-5 đã được ủy quyền trước đây.

Ðạo luật về Liêm chính và Cải tổ EB-5, một phần của Luật chi tiêu Omnibus, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Nó đã tái ủy quyền và thực hiện các thay đổi đối với chương trình Trung tâm vùng sau khi hết hạn. Quyết định của tòa án trong vụ Behring Regional Center LLC kiện Mayorkas đã tuân theo quyết định của Sở di trú rằng tất cả các Trung tâm vùng trước đây cần phải tìm kiếm sự tái ủy quyền sau khi chương trình được khôi phục.

Tòa kết luận rằng Sở Di Trú “đã hành động dựa trên một kết luận sai lầm về những gì mà Ðạo luật Liêm chính yêu cầu”. Tòa án đã phán xét rằng Sở di trú “xem các Trung tâm vùng hiện tại là bị huỷ uỷ quyền, trong khi vụ kiện tụng này còn đang được chờ xem xét (hoặc cho đến khi cơ quan này đạt được  một quyết định hợp lý  liên quan đến việc đối xử các Trung tâm này như thế nào theo Ðạo luật Liêm chính)”.

Thời gian gia hạn bổ túc thủ tục với Sở Di Trú hết hạn ngày 25/07/2022

Xem thêm:   Chính sách di trú thay đổi ở Phần Lan

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, thời hạn linh hoạt để bổ túc các yêu cầu của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), cũng như đối với các mẫu đơn I-290B và N-336 sẽ hết hạn. Trước đây, Sở Di Trú cũng đã tuyên bố trong một thông báo vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, rằng tiện nghi này có thể sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Theo đó, các đương đơn, người bảo lãnh và người kháng cáo sẽ phải đáp ứng các yêu cầu được đưa ra của Sở Di Trú vào ngày 26 tháng 7 năm 2022 hoặc sau đó trước ngày đến hạn trả lời được ghi trong yêu cầu của Sở Di Trú.

Ðể đối phó với đại dịch COVID-19, Sở Di Trú đã mở rộng một số hoạt động nhất định để hỗ trợ các đương đơn, người bảo lãnh và những người kháng cáo. Hiện tại, Sở Di Trú sẽ chấp nhận các bổ túc nhận được trong vòng sáu mươi ngày tính theo lịch, sau ngày đến hạn được nêu trong yêu cầu hoặc thông báo sau đây, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, nếu ngày đưa ra yêu cầu hoặc thông báo là từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2022, bao gồm:

– Yêu cầu bổ túc bằng chứng- Requests for Evidence

– Tiếp tục yêu cầu bằng chứng – Continuations to Request Evidence (N-14)

– Thông báo về ý định từ chối – Notices of Intent to Deny

Xem thêm:   Gia hạn thẻ xanh của bạn

– Thông báo về ý định thu hồi – Notices of Intent to Revoke

– Thông báo về ý định hủy bỏ – Notices of Intent to Rescind

– Thông báo về ý định chấm dứt các Trung tâm vùng – Notices of Intent to Terminate Regional Centers

– Kiến nghị mở lại đơn N-400- Căn cứ 8 CFR 335.5, Tiếp nhận Thông tin khiếm phạm sau khi cấp – Motions to Reopen an N-400 Pursuant to 8 C.F.R. 335.5, Receipt of Derogatory Information After Grant

– Mẫu I-290B và N-336

Ngoài ra, Sở Di Trú đã chấp nhận Mẫu I-290B, Thông báo Kháng cáo hoặc Kiến Nghị, hoặc Mẫu N-336, Yêu cầu Ðiều trần về Quyết định trong Thủ tục Nhập tịch (Theo Mục 336 của Luật Di trú và Nhập tịch), nếu:

– Ðơn được nộp trong thời gian lên đến chín mươi ngày tính theo lịch kể từ khi Sở Di Trú đưa ra quyết định; và

– Quyết định được đưa ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 25 tháng 7 năm 2022, bao gồm cả 2 ngày này.

LMH