Bộ Nội An và Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ vừa loan báo những kế họach  nhằm đưa ra khá nhiều điều lệ mới về di trú trong vài tháng sắp tới. Những quy luật này sẽ áp dụng cho những du khách xin chiếu khán công việc B-1, sinh viên du học với chiếu khán F1, những người chuyên nghiệp xin chiếu khán làm việc H1B và chiếu khán H4 dành cho người phối ngẫu của họ, và chiếu khán L-1. Họ cũng sẽ thay đổi chương trình chiếu khán đầu tư EB-5, cũng như về việc nộp đơn xin chuyển diện cư trú, diện lánh cư và lệ phí của Bộ Ngọai Giao.

Chi tiết về những điều lệ di trú mới được đề nghị này vẫn chưa được công bố, nhưng sau đây là những gì chúng ta có thể biết cho đến hôm nay:

  1. Điều lệ về chiếu khán xin làm việc H1B với năng khiếu cao và chiếu khán H-4 dành cho người phối ngẫu của họ: Trong tháng 12 năm 2019, Bộ Nội An sẽ đưa ra những điều lệ di trú mới, sẽ sửa lại việc định nghĩa về những nghề nghiệp đặc biệt nhằm có được những người ngọai kiều tinh hoa nhất qua chiếu khán H1B.
  2. Điều lệ chiếu khán L-1: Trong tháng 9 năm 2020, Bộ Nội An dự trù đưa ra những điều lệ di trú mới liên quan đến những đòi hỏi về lương bổng với chủ nhân của những người có chiếu khán làm việc L-1.
  3. Tăng lệ phí nộp đơn của Bộ Ngọai Giao: Giống như Sở di trú USCIS đưa ra lệ phí mới trong tháng 11 vừa qua, Bộ Ngọai Giao sẽ sớm tăng lệ phí nộp đơn di dân và phi di dân.
  4. Những giới hạn về sinh viên du học F-1 và chương trình OPT, thực tập làm việc sau khi tốt nghiệp: Một điều lệ di trú mới kỳ vọng sẽ đưa ra trong tháng 8 năm 2020, sẽ ấn định thời gian rõ rệt mà sinh viên du học có thể học ở Hoa Kỳ. Từ ngữ luôn có hiệu lực trong “thời gian khi còn trong diện” (tức Duration of Status) sẽ không được sử dụng nữa.
  5. Bảo Trợ Tài Chánh: Bộ Nội An sẽ đề nghị những điều lệ di trú mới có tên là “Hoàn thiện vấn đề Bảo Trợ Tài Chánh”. Mục đích của điều lệ mới này nhằm bảo đảm rằng người bảo lãnh có tài sản và những nguồn trợ giúp người được bảo lãnh ở mức được yêu cầu.
  6. Việc lánh cư (Asylum): Nhiều quy luật mới được đưa ra sẽ giới hạn trường hợp của những người phải trốn thoát sự ngược đãi từ quê hương của họ để xin lánh cư tại Hoa Kỳ.
  7. Chuyển diện cư trú: Bộ Nội An đề nghị lọai bỏ trường hợp nộp đơn bảo lãnh và nộp đơn xin chuyển diện I-485 cùng lúc đối với tất cả những đương đơn nào tìm cách xin chiếu khán di dân theo thứ tự ưu tiên. Ðiều này có nghĩa là đơn bảo lãnh I-130 hoặc đơn I-140 phải được chấp thuận trước khi người được bảo lãnh có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú của mình. Ðiều này sẽ làm chậm lại thời gian duyệt xét đơn, kể cả việc xin giấy phép làm việc và giấy phép tạm thời xuất ngọai.
Xem thêm:   Hỏi - Đáp Chương Trình Đầu Tư EB-5 Mới

Nhiều người sẽ phải nộp đơn xin chiếu khán di dân ở nước ngòai và đợi đơn bảo lãnh I-130 hoặc đơn I-140 được Sở di trú chấp thuận. Những đương đơn xin hủy bỏ những vi phạm trước đây sẽ buộc phải từ giã gia đình hoặc việc làm trong một năm hoặc có thể hơn.

  1. Về giới đầu tư EB-5 và Trung Tâm Vùng: Những thay đổi về quy luật được đề nghị không ảnh hưởng đến người đầu tư nước ngòai. Việc thay đổi chỉ liên quan đến sự thành lập và họat động của Trung Tâm Vùng. Về số tiền đầu tư vẫn giữ như cũ.

Sở di trú

tiếp tục tăng lệ phí

Cuối năm, cộng đồng di dân lại nhận thêm một tin là khi Sở di trú USCIS loan tin sẽ tăng lệ phí nhiều đơn di trú. Những lệ phí đơn quen thuộc sau đây sẽ tăng nhưng Sở di trú chưa loan báo khi nào  sẽ có hiệu lực.

– Đơn I-485 được dùng cho những đương đơn muốn xin chuyển diện cư trú. Lệ phí hiện nay là $1,225 Mỹ kim (trẻ em sẽ ít hơn) và miễn phí cho những đơn nếu nộp song song với đơn I-485 như đơn xin phép làm việc I-765 và đơn xin xuất ngọai tạm thời I-131. Lệ phí mới của đơn I-485 sẽ giảm xuống 1,120 Mỹ kim và áp dụng cho tất cả đương đơn, không kể tuổi tác. Tuy nhiên, nếu muốn nộp thêm đơn xin phép làm việc I-765 thì phải trả tổng cộng 1,610 Mỹ kim. Nếu muốn nộp thêm đơn xin xuất ngọai tạm thời I-131 sẽ phải trả tổng cộng 1,705 Mỹ kim. Còn nếu muốn nộp chung hai đơn I-765 và I-131 với đơn xin chuyển diện I-485 thì lệ phí tổng cộng sẽ là 2,195 Mỹ kim.

Xem thêm:   ​Chuẩn bị một cuộc phỏng vấn tốt đẹp

– Đơn N-400 dành cho những người muốn xin nhập tịch sẽ tăng lên 1,170 Mỹ kim.

– Đơn DACA dành cho những người xin gia hạn trong chương trình tạm hoãn trục xuất vì được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu sẽ tăng từ 495 Mỹ kim lên 765 Mỹ kim.

– Đơn I-751 dành cho những người muốn xin Thẻ Xanh 10 năm sẽ tăng từ 595 lên 760 Mỹ kim.

– Đơn I-765 xin phép làm việc sẽ tăng từ 410 Mỹ kim lên 495 Mỹ kim.

– Đơn I-212 dành cho những người xin phép được tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất sẽ tăng từ 930 Mỹ kim lên 1,040 Mỹ kim.

– Đơn I-530 để xin gia hạn chiếu khán (visa) phi di dân sẽ tăng từ 370 Mỹ kim lên 400 Mỹ kim.

– Đơn I-601 dành cho những người muốn xin miễn sự vi phạm di trú trước đây sẽ tăng từ 930 Mỹ kim lên 985 Mỹ kim.

– Đơn I-601A dành cho những người xin miễn thời gian cư trú quá hạn tại Hoa Kỳ sẽ tăng từ 630 Mỹ kim lên 960 Mỹ kim.

Tuy nhiên, lệ phí muốn nhận Thẻ Xanh sau khi đậu phỏng vấn chiếu khán di dân ở Việt Nam sẽ giảm một chút từ 220 Mỹ kim xuống 200 Mỹ kim.

Những dịch vụ lấy dấu vân tay sẽ giảm từ 85 Mỹ kim xuống 30 Mỹ kim.

Xem thêm:   Du học sinh tốt nghiệp chọn “opt” có lợi gì?

LMH

San Jose, CA