Hỏi

Tôi sinh 5/1950 đã retired cuối tháng 12/2016 (66 tuổi)  Trong thời gian đi làm có để dành tiền 401K, tôi thắc mắc số tiền đó đến tuổi nào rút ra khỏi đóng thuế. Xin hỏi cô mấy câu:

  1. 70.5 tuổi bắt đầu rút tiền ra từ từ?
  2. Rút ra đóng thuế, sau đó bỏ vào saving account hiện đang có hay mở 1 account khác để biết khai thuế?
  3. Nếu mở bank account thì chương trình nào của bank thì thuế trả ít hơn?
  4. Tiền 401 K lấy ra cộng với tiền cả 2 vợ chồng retired bao nhiêu, thì không bị đóng thuế?
  5. Thuế của 401K như thế nào?
  6. Mỗi năm rút ra từ từ thì có giới hạn đến tuổi nào phải rút ra hết?
  7. Nếu không biết rút 401K ra có bị phạt không? và phạt bao nhiêu %?

Đáp

Tuổi bắt đầu được rút tiền từ quỹ hưu trí 401K là 59 tuổi rưỡi. Người có khả năng tài chánh để nuôi dưỡng số tiền để dành về hưu là đến 70 tuổi rưỡi. Nếu còn tiếp tục đi làm thì có thể duy trì số tiền này cho đến khi thật sự nghỉ việc thì mới phải bắt đầu rút ra.

Nghe chừng như ông đã về hưu từ tuổi 66 thì bước vào 70 tuổi rưỡi ông cần tiến hành thủ tục rút tiền ra.

Vâng sở thuế sẽ quy định mức tối thiểu ông cần rút ra tuỳ thuộc vào tổng số tiền hưu và số tuổi của ông.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 2 tháng 3 năm 2023

Số tiền rút ra sẽ phải đóng thuế ngay trước khi ông nhận tiền.

Tiền thuế đóng trên ngân khoản ông rút ra chứ không phải dựa vào các trương mục ở ngân hàng.

Khi đã có tiền hưu bổng An sinh xã hội và cộng thêm tiền 401K chắc chắn là ông bà sẽ phải đóng thuế rồi. Đóng bao nhiêu tuỳ thuộc theo tổng số thu nhập của ông bà.

Thuế 401K dựa trên số tiền ông bà rút ra.

Khi bước vào 70 tuổi rưỡi và như có thưa ở trên sẽ có bài toán do sở thuế đòi hỏi ông bà sẽ rút ra bao nhiêu hằng tháng.

Sở Thuế vụ liên bang bắt buộc chúng ta, nếu đã về hưu vào độ tuổi nói trên phải rút tiền ra. Chúng ta không có chọn lựa để yên tiền trong quỹ 401K.

Hỏi

Tôi có vài câu hỏi xin Angie giải đáp:

  1. Nghe nói nếu tiền về hưu (SSA) không bằng tiền già (SSI) nhiều, khi xin tiền hưu (SSA) thì Sở An Sinh Xã Hội sẽ bù đắp thêm tiền SSI vào tiền hưu trí (SSA) để bằng với số tiền SSI. Nếu như vậy, đương sự là lãnh tiền SSI hay tiền hưu (SSA)?
  2. Trên 66 tuổi và đang lãnh tiền hưu (SSA). Vì tiền hưu ít hơn tiền SSI. Nếu xin thêm tiền SSI, có được chấp thuận không? (Vì tôi có saving, IRA và annuity trong bank).

Đáp

Hiện nay chi phiếu SSI là $771.00/tháng. SSI là chương trình trợ cấp nhằm giúp đỡ cho người cao niên, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 23 tháng 3 năm 2023

Có những vị đi làm đủ số tín chỉ để nhận được hưu bổng An sinh xã hội nhưng nếu số tiền hưu nhận được ít hơn số tiền $771.00 thì có thể xin thêm phần sai biệt, Ngoài yếu tố thu nhập người đứng đơn còn phải hội đủ điều kiện về tài sản. Chương trình SSI quy định một cá nhân không được có quá $2,000 là tài sản và một đôi vợ chồng không được quyền có quá $3,000 là tài sản. Tài sản gồm có tiền để trong ngân hàng, tiền trong các quỹ tiết kiệm cũng như những thứ có thể chuyển đổi thành tiền.

Hỏi

Tôi nhận SSA $1,700 (Full)

Vợ tôi sinh năm 1955 đi làm đủ 40 quarters do sức khỏe yếu nên nghỉ làm gần 10 năm tiền SSA ít  hơn 1/2 của tôi.

Nếu vợ tôi muốn xin SSA theo tôi ở tuổi 65 thì lãnh được bao nhiêu?

Đáp

Sanh năm 1955, tuổi hưu toàn phần của bà nhà sẽ là 66 tuổi và 2 tháng.

Bà đang lãnh SSA, nay khi bước vào tuổi 65 bà sẽ vẫn ưu tiên nhận tiền trên hồ sơ làm việc của bà và sẽ lãnh phần sai biệt đến gần khoảng 45% trên số tiền hưu của ông.