Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí.

Mahatma Gandhi

Hơn ai hết, người dân chài biết biển thật nguy hiểm và đầy bão tố, nhưng không vì thế mà cản họ ra khơi.

Vincent Van Gogh

Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.

Thomas Carlyle