War Stories by K20

Bên hồ Thác Bà

Một năm sau khi Miền Nam thất thủ, hàng ngàn sĩ quan của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa đã bị lưu đày lao động khổ sai nơi Làng Đá, Cẩm-Nhân, đầu nguồn hồ Thác-Bà, Yên-Bái, Hoàng-Liên-Sơn. Sau đây là một chuyện kể về đời tù nơi [...]

2024-04-19T23:47:47-05:00April 19th, 2024|

Đêm Xuân ngoài Yên Bái

Mặt trời từ từ lặn xuống đáy Hồ Thác Bà … Một ngày Tháng Giêng Âm Lịch năm Đinh Tỵ 1977 đã đi qua … Hôm nay tù cải tạo Đội 11 của Trại 4 được về sớm vì có buổi đọc báo sau bữa [...]

2024-02-02T12:42:07-06:00February 2nd, 2024|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 16)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-08-18T10:41:51-05:00August 18th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 15)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-08-10T12:58:30-05:00August 10th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 14)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-08-08T14:16:12-05:00August 3rd, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 13)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-27T14:12:55-05:00July 27th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 12)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-20T13:21:26-05:00July 20th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 11)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-14T11:01:34-05:00July 14th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 10)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-06T15:08:12-05:00July 6th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 9)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-06-29T13:49:29-05:00June 29th, 2023|
Go to Top