Không phải là giấc mơ đâu

mà là hiện thực

chiều nay tôi gặp đại vương ở đường cũ Bolsa

thức dậy trong tôi một triều Trần vô cùng oanh liệt

Vua tôi hòa mục

cha con anh em cháu chắt chút chít

công hầu khanh tướng

dân đen con đỏ manh lệ một lòng

sát Thát

Lời hịch đại vương cháy lòng tướng sĩ mát dạ triều ca

vang vọng nghìn năm không nhạt

“ta thường tới bữa quên ăn…..”

Tướng soái gác thù riêng vì đại nghĩa

hầu gia trẻ con bóp nát quả cam

kẻ tôi tớ đan sọt giữa đường

anh chàng bán than cầm quân thành danh tướng

máu thù đỏ thắm Bạch Ðằng Giang

Hôm nay Ðức Ngài lưu vong cùng với cháu con

trời Cali tít tắp

tôi biết đại vương buồn lắm

khi quê nhà đầy dẫy ngang ngược bọn Sài Thung

Ải Nam Quan đã không còn

Ðảo Hoàng Sa cũng mất

Một nửa Trường Sa nằm trong tay giặc

Ðại vương không “ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa” sao đặng

đâu phải chỉ có một tên Trần ích Tắc

mà không có Trần Bình Trọng, Giang Văn Minh

“Ðằng giang tự cổ huyết do hồng”

Khóc bái thánh hoàng Nhân Tôn

“một tấc đất cha ông cũng không để lọt vào tay giặc ”

uổng ba lần tan tành vó ngựa Nguyên Mông

Chúng tôi hôm nay hơn bốn mươi năm mới hạnh ngộ Ðức Thánh Trần

dù thương nữ cũng không hề “bất tri vong quốc hận”

Chín mươi triệu trong nhà ba bốn triệu ngoài biên gác bỏ thù xưa cùng tôn ngài là Ðức Thánh

Bảo vệ non sông “sạch không kình ngạc,chích luân bất phản phiến giáp bất hoàn”

không phân biệt trong ngoài phe phái

Chiều nay hạnh ngộ người anh hùng ngàn năm

trời xanh Cali miền biên tái

lòng rưng rưng cảm khái mấy câu thơ

gửi về quê nhà xa lắc xa lơ

tấm lòng như thử như thử

của một tên giang hồ già viễn xứ

 Pic 9 B_i Ph_t b_n t__ng __c Th_nh Tr_n

NHC (3/5/17)