Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy, chúng chỉ cảm nhận được bằng trái tim.

Helen Keller

Đừng sống cho người khác coi

Và đừng coi người khác mà sống!

Khuyết danh

Không nên đánh giá cuộc sống bằng tiêu chuẩn của đồng đô la và nén bạc.

Charles Goodyear