Hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt để gia tăng gấp đôi cơ hội cai thuốc lá thành công!

1-800-778-8440

Gửi tin nhắn “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận những tin nhắn giúp đỡ bằng tiếng Việt. *Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của quý vị có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.