Hỏi

Vợ chồng chúng tôi được 62 tuổi, chưa có quốc tịch, có đi làm và mỗi người được 20 tín chỉ, như vậy tôi có thể mượn của vợ để đủ 40 tín chỉ xin hưu non được không hay phải đợi tới 65 tuổi? Đồng thời vợ tôi có thể mượn 20 tín chỉ của tôi để lãnh tiền hưu? có nghĩa là vợ chồng tôi đều được lãnh tiền hưu?

Đáp

Cơ quan An sinh xã hội quản trị hai chương trình:

– Quyền lợi An Sinh Xã Hội gồm có hưu bổng, tàn tật và tồn sinh.

– Trợ Cấp Lợi Tức Bổ Sung (Supplemental Security Income)

Người đi làm tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội khi bước vào độ tuổi sớm nhất là 62 sẽ có quyền xin hưu non. Xin phân biệt hưu non và hưu đúng hạn. Tuổi hưu toàn phần của mỗi người tuỳ thuộc vào năm sanh:

Sanh từ 1943-1954 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi

sanh năm 1955: 66 tuổi và hai tháng

sanh năm 1956: 66 tuổi và bốn tháng

sanh năm 1957: 66 tuổi và sáu tháng

sanh năm 1958: 66 tuổi và tám tháng

sanh năm 1959: 66 tuổi và mười tháng

kể từ năm 1960 trở về sau tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi.

Biết rằng khi về hưu non sẽ được hưởng độ 75% số tiền hưu so với tiền hưu lãnh ở độ tuổi hưu toàn phần.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 25 tháng 5 năm 2023

Một khi người đi làm tạo đủ cho mình số tín chỉ để về hưu nhưng người phối ngẫu cho dù được số tuổi tối thiểu là 62 nhưng không có đủ số tín chỉ trên hồ sơ làm việc của chính bản thân mình thì người này có thể ăn theo quyền lợi hưu bổng của người kia.

Ðối với chương trình hưu bổng thì phải có một người chính hội đủ tiêu chuẩn ăn hưu thì người vợ hay chồng mới được ăn theo.

Xin nhấn mạnh ở điểm, đối với chương trình hưu bổng, người vợ hay chồng chỉ được ăn theo người về hưu chứ không mượn được tín chỉ của nhau để xin hưu bổng.

SSI nhằm giúp đỡ người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Với luật lệ hiện nay; đối với người đến Mỹ theo diện di dân dù hội đủ những điều kiện về tuổi tác, tàn tật và tài sản cũng như thu nhập còn phải:

  1. công dân Hoa Kỳ hoặc
  2. có đi làm và tạo được 40 tín chỉ An sinh xã hội
  3. Nếu là đôi vợ chồng thì có thể mượn nhau số tín chỉ (đủ số 40) thì có thể xin SSI. Ông bà không đủ điều kiện để xin hưu bổng và chưa đến tuổi để xin được SSI.

Hỏi

Tôi và nhà tôi năm nay 70 tuổi, lập gia đình đến nay là 42 năm. Năm tới nhà tôi dự định về hưu, vì nhà tôi làm trong chính quyền Mỹ, nên chế độ hưu trí là ” Retirement Pension” .

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 18 tháng 5 năm 2023

Riêng tôi hiện nay không lãnh bất cứ một loại tiền nào.  Vậy tôi xin hỏi : Khi nhà tôi về hưu :

  1. Tôi được lãnh bao nhiêu phần trăm trên tổng số lương hàng tháng của nhà tôi. Có phải là 50% không?

Thí dụ : Lương nhà tôi $3,000. thì tôi được lãnh $1,500 và nhà tôi lãnh $1,500. Hay nhà tôi lãnh trọn $ 3,000.

Như vậy phần nào đúng?

  1. Khi nhà tôi mất trước, thì tôi được lãnh bao nhiêu phần trăm, trên tổng số lương hàng tháng của nhà tôi và lãnh cho đến khi hết Quỹ Hưu Bổng của nhà tôi có phải không?

Đáp

Bà cho biết ông nhà sẽ lãnh quyền lợi hưu trí nhờ ông làm việc trong chính quyền Hoa Kỳ.

Trong cơ cấu tổ chức của chính quyền Mỹ có các thành phần như sau:

– Chính quyền liên bang

– Chính quyền tiểu bang và

– Chính quyền địa phương thuộc các quận hạt và thành phố.

Những vị làm việc cho chính quyền liên bang trước và sau năm 1983 sẽ hưởng hưu bổng theo những quy chế khác nhau. Trước năm 1983 người làm việc cho chính phủ liên bang không có đóng thuế An sinh xã hội, nên nguồn hưu bổng duy nhất là CSRS (Civil Service Retirement system) và không được hưởng hưu bổng An sinh xã hội.

Ði làm cho chính phủ liên bang sau năm 1983 thì có đóng thuế An sinh xã hội. Một khi về hưu được hưởng hưu bổng An sinh xã hội thì người phối ngẫu mới được ăn theo. Trong vấn đề ăn theo nếu người về hưu lãnh được 3,000 đô la thì người vợ ở tuổi hưu toàn phần sẽ được hưởng 50% ăn theo, tức là 1,500 đô la. Người chồng vẫn được hưởng trọn vẹn con số 3,000.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 5 năm 2023

Tùy tiểu bang hay chính quyền địa phương nếu nhân viên có đóng thuế An sinh xã hội thì khi về hưu mới nhận được quyền lợi này.

Trong trường hợp bà được ăn theo hồ sơ hưu bổng An sinh xã hội của ông và sau này nếu ông mất trước bà sẽ nhận được 100% số tiền hưu An sinh xã hội của ông.

AH