Gởi Luân Hoán- Đỗ Nguyên

Tình anh, chất nặng ghe bầu

Thơm cau Tiên Phước- xanh trầu Hội An

Ngựa ô anh xuống Ðiện Bàn

Rước em về dạo non ngàn Duy Xuyên

Thu Bồn ngọn sóng đơm duyên

Gió lay vạt áo thuyền quyên lộng tà

Em về, trong ngõ bước ra

Áo dài, khăn đóng: có ta đứng chờ…

depositephotos

XT