Rượu rót rồi nhưng chưa uống
Một chiều
đông chưa qua
Ta ngồi quán nhỏ
Bếp lửa hồng
đốt cháy gió căm căm
Ð
ường tỉnh lộ có chuyến xe đò rất muộn
Ngươi chưa về làm sao ta say!
Mùa
đông đất xám như mây xám
Mưa chưa rơi mà
ướt cả đường
Bếp lửa vẫn còn hong hương cũ
Rượu chưa xong mà nước cũng chưa thôi
Xứ sở từng vùng vừa
đổi cuộc
Ngươi
đi ta ở lại đất đai này
Bọn mình những
đứa không hề ác
Mà chết thình lình không ai hay
Nguyễn Duy Trợ chết
đồi Thượng Ðức
Ð
ặng Trần Khanh chết dốc An Khê
Ra
đi mấy đứa quân trường cũ
Có kịp nhìn nhau lúc trở về?
Ta
đợi bọn mình trên đỉnh dốc
Chén rượu già nua tuổi thanh xuân
Mời nhau câu chửi lời thông tục
Hỏi gió
đưa chi tiếng vạc buồn
Cây cột ngả nghiêng nền
đất cháy
Còn ai mà biết
được ai say?
Ta vừa tàn phế
đôi năm trước
Nên hiểu người
đi mặt đất này
Trời tối xuống rồi
đèn không tỏ
Ngươi không về làm sao ta say!

Bảo Huân

DT