Số quân: 72/209279

KBC: 4733

Cấp bậc: Trung sĩ l, thuộc Tiểu Đoàn 33 Pháo Binh, bị thương cụt chân phải ở Đại Lộc năm 1974.

Địa chỉ: Trương Sung. Lưỡng Kim Triệu Phước Triệu Phong. Quảng Trị.

Điện thoại: 039 332 9985