Lính nghĩa quân

Sinh năm 1954, bị thương mù đôi mắt năm 1971.

Địa chỉ: Ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 033 628 1809