Địa Phương Quân

Tiểu Khu Vĩnh Bình, bị thương năm 1974, cụt một chân và tay trái.

Địa chỉ: Ấp Thượng xã Đại Phước, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 094 646 0507