Số quân: 74/163955

KBC: 7512

Cấp bậc B1 Tiểu Đội 2 Trung Đội 2. Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 64 Liên Đoàn 33, Biệt Động Quân, bị thương cụt 1/3 chân trái năm 1974, và mù mắt phải, chân phải bị bể xương còn mảnh đạn, gia cảnh khó khăn và con gái bệnh tim. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Hoàng số 84 ấp 3, xã An Hòa Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: con gái: 034 723 9529