Hai ông cuối tuần gặp nhau, kể lể:

– Ở chỗ làm tôi là sếp, Ở nhà tôi là đầy tớ.

– Ở hãng, tôi là công nhân, về nhà tôi là Giám đốc!

– Còn vợ anh?

– Tổng Giám đốc!

Danny Nguyễn (Murfreesboro-TN)