Thầy:

– Gà cho chúng ta gì?

– Trứng.

– Giỏi. Còn heo?

– Thịt.

– Tốt lắm. Bò?

– Lãnh đạo!

Bảo Huân

Thái Bá Tài

(Vĩnh Long, VN – ghi lại)