Hai ông sồn sồn trò chuyện. Một ông hỏi:

– Anh có biết tháng nào phụ nữ ít nói nhất không?

– Tháng Một.

– Sao vậy?

– Tháng đó lạnh, nói nhiều sẽ hở hơi, sưng phổi…

– Sai rồi. Tháng Hai!

– Sao vậy?

– Tháng đó ít ngày nhất!

Hồ Định Lam (Morrow – GA, sưu tầm)