Một người bị đụng xe. Vết thương khá nặng. Nhân viên cấp cứu ghé tai nạn nhân:

– Nhà anh ở đâu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình…

Người bị nạn thều thào:

– Khỏi cần. Người nhà ai cũng biết tên tôi mà!

Bảo Huân

Nguyễn Tấn Y (Y đầu bạc) Texas City, sưu tầm