Lớp có Thanh tra đến dự, Cô giáo cố chọn những bài kiểm tra thật dễ để gây ấn tượng.

Cô gọi một học trò khá nhất, bắt đặt câu với từ “chăm sóc”.

Đông lưu loát:

– Mẹ em trồng rau rất chăm. Sóc trèo rào vào phá sạch!

Bảo Huân

Thái Tú Ngọc (california, st)