Bà vợ ném tờ báo cái phạch lên trên bàn:

– Hết chuyện hay sao mà vợ đẻ ông cũng làm thơ!

Ông chồng ghé mắt xem, bứt tóc:

– Nó hại tôi. Bữa tôi quên bỏ dấu, bài thơ “Vô đề” mà!

Lang truong (lượm lặt)