Trong giờ Hóa.

Thầy:

– Dũng, ai biểu em công thức của nước là HOO vậy?

Dũng:

– Bữa thầy đọc “Hát Hai Ô” mà?

Bảo Huân

Trịnh Thái Hòa (MN -sưu tầm)