Theo luật tại Nha học chánh Conrad tại Montana thì nếu có học sinh nào đến trường bằng ngựa thì thầy hiệu trưởng phải chăm sóc ngựa, cho ngựa ăn uống trong ngày. Hồi tháng qua, 12 học sinh đồng lúc đã thử xem có áp dụng được luật này hay không khi đều cỡi ngựa đến trường. Hiệu trưởng Raymond DeBruycker trở thành “phò mã”, chăm ngựa ăn cỏ và uống nước cả ngày, không còn thì giờ làm hiệu trưởng.