Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Chủ đề trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà www.rmiodp.com vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ, hoặc phát thanh và phát hình 24/24 trên www.facebook.com/rmiodp

Luật gánh nặng xã hội (public charge) trước đây đã có tác động lớn đến người di dân ở Hoa Kỳ. Theo luật đó, người di dân có thể bị từ chối thẻ xanh nếu họ sử dụng một số phúc lợi công cộng nhất định.

Khi họ nghe về Luật gánh nặng xã hội này, nhiều gia đình di dân bắt đầu rút tên ra khỏi danh sách các phúc lợi công cộng mà họ và những đứa con sinh ra ở Hoa Kỳ có đủ điều kiện được hưởng.

Hiện nay chính phủ đã bãi bỏ chính sách này, nói cách khác, luật gánh nặng xã hội của chính quyền trước không còn áp dụng. Sở Di Trú Hoa Kỳ đã quay trở lại Luật gánh nặng xã hội cũ của năm 1999. Luật mới được xem là thông thoáng và nhân đạo hơn nhiều so với luật trước.

Tuy nhiên, theo một báo cáo công bố vào tháng 12 năm 2022, vẫn còn nhiều gia đình di dân tránh sử dụng các phúc lợi công cộng. Thường là những gia đình có ít nhất một người di dân chưa nhận được thẻ xanh. Họ lo ngại rằng nếu một thành viên trong gia đình sử dụng bất kỳ phúc lợi công cộng nào thì việc xin thẻ xanh của các thành viên khác trong gia đình sẽ không thành công. Nhưng điều đó hoàn toàn sai.

Xem thêm:   Chính sách di trú thay đổi ở Phần Lan

Do sự thay đổi trong Luật gánh nặng xã hội, hiện tại không có hình phạt nào cho việc sử dụng “các phúc lợi không dùng tiền mặt”, bao gồm Medicaid, SNAP và trợ cấp nhà ở. Theo chính sách hiện hành, việc sử dụng các phúc lợi công cộng này sẽ không ảnh hưởng đến đơn xin thẻ xanh của bất kỳ người nào.

Tuy nhiên, nhiều gia đình di dân không biết rằng Luật về gánh nặng xã hội cũ đã không còn hiệu lực. Một số gia đình di dân vẫn không dám mó tới những phúc lợi dành cho họ, chẳng hạn như bữa ăn trưa miễn phí và giảm giá ở trường học.

LMH