Số quân: 72/386150

KBC: (..)

Thiết Đoàn 9 Thiết Kỵ

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Anh 1135/57 – Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: vợ: 076 686 6918

Con gái tên Kiều: 096 124 6595