Số quân: 73/602528

KBC: 3004

Không Đoàn Yểm Trợ Biên Hòa Sư Đoàn 3 Không Quân, bị thương nhẹ.

Địa chỉ: Bùi Văn Hóa 7/13 Xóm Bún, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Điện thoại: 093 984 6003