Thầy gọi Clyde lên bảng, hỏi:

– Sao em không làm bài viết Văn tả con chó?

– Có mà thầy. Em có ghi ở trỏng mà.

– Nè, em viết: “Xem bài của anh David”.

– Nhà em chỉ có một con chó đó thôi, thầy.

Lalan Tu Ngoc (Sugar Land – TX)