Trong những ngày lễ, “tai nạn” chẳng ai muốn là … cầu tiêu bị nghẹt. Vậy mà chuyện này lại xảy ra với phi thuyền thám hiểm SpaceX khi các phi hành gia nhóm thứ nhì Crew-2 đã hoàn tất nhiệm vụ và chuẩn bị về lại mặt đất thì cầu tiêu bị nghẹt. Không thể… nín cho đến khi trở về mặt đất nên các phi hành gia phải mang tã trong những ngày cuối trước khi (bình an vô sự) quay về.