Nhạc đường phố thì có đầy tại nhiều thành phố khi các nhạc công chơi nhạc ở ga tàu, khu trung tâm thành phố hay trong các khu siêu thị mua sắm… Nhưng nhạc xa lộ thì hiếm hơn, chỉ mới xảy ra ở Atlanta. Số là hôm tháng rồi, khi xa lộ I-85 bị kẹt xe và đứng yên thì Hailey Ann Smith sẵn có cây đàn hạc trong xe bèn mang ra dựng giữa xa lộ đánh cho bà con nghe đỡ chán. Dễ gì có dịp oánh nhạc trên xa lộ.