Ông nọ thấy một tiệm ăn nọ treo bảng:

“Miễn phí cho người khách thứ 100”

bèn kiên nhẫn ngồi chờ.

Sau khi đếm tới người thứ 99, ông ta bước vào.

Ăn xong, bồi bàn mang bill đến, ông ngạc nhiên:

– Tôi là người khách thứ 100 mà!

– Đâu có! Ông là người khách đầu tiên!

– Thế còn những người vào trước?

– Họ chỉ vào hỏi đến người khách thứ bao nhiêu rồi!

Bảo Huân

Jennifer Trang (Austin, ll)