Trên đời này có hai việc khó nhất:

– Một là nhét tư tưởng của người này vào đầu người khác.

– Hai là nhét tiền của người khác vào túi mình.

Ai làm được điều thứ nhất, ta gọi là Thầy!

Ai làm được điều thứ hai, ta gọi là Chủ!

– Nếu làm được cả hai điều, ta gọi là Vợ!

Bảo Huân

Hà Nhan Du (California, sưu tầm)