Tại một nhà hàng, một bà thực khách vẫy anh chạy bàn đến, đưa một vật lấp lánh từ dĩa đồ ăn:

– Anh có thấy gì đây không?

Anh bồi bàn reo lên:

– Ôi! Hạt nút áo của tôi. Hèn gì tìm hoài không thấy!.

Bảo Huân

Tường Đặng (Tampa Bay – FL)