Một người hớt hải gọi đến Sở cứu hỏa:

– Mấy ông làm ơn đến gấp. Nhà tôi cháy!

– Nhưng làm sao đến đó được ?

– Thế xe cứu hỏa các ông đâu!

anna phuong (Allen – st)