Một hôm, trời bỗng mưa lớn, nổi gió đùng đùng. Hôm sau, Tim gặp hàng xóm ở tiệm Home Depot:

– Hôm qua gió thổi hư cái mái sau nhà tôi. Hàng rào anh có bị hư hại gì không?

– Không rõ nữa. Bây giờ nó vẫn chưa chịu đáp xuống !

Bảo Huân

Đồ Đao Vương (dịch lại)